Utbildning av föreståndare för fordonspyroteknik (PU), explosiva varor

Den nationella hanteringen av fordonsrelaterad pyroteknisk säkerhetsutrustning (PU) ökar för varje år som går. Samtidigt ställs det nya krav på verksamhetsutövare för sådan verksamhet. Kravet på föreståndare ökar och ett större ansvar läggs på kompetens inom området för hantering av explosiva varor. I alla verksamheter där farligt gods, och då i synnerhet brandfarlig och explosiv vara hanteras är det viktigt ur både miljö- och säkerhetsaspekt att alla är införstådda i och följer gällande lagar, förordningar och föreskrifter på rätt sätt.

Målgrupp
Kursen är en lämplig grundutbildning för personer med delegerat ansvar eller delansvar för en verksamhet där brandfarlig och/ eller explosiv vara för fordon hanteras. Målet med utbildningen är att ge nödvändig kunskap om ställda krav för att kunna ansöka om föreståndaransvar hos kommun, polis och MSB. Föreståndarens roll är främst att övervaka, rapportera och ansöka om tillstånd samt säkerställa att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagstiftning. Föreståndaren är i vardagen verksamhetsföreträdarens förlängda arm i säkerhetsarbetet där brandfarliga och/eller explosiva varor tillverkas, monteras, lagras, transporteras, destrueras eller på annat sätt hanteras. Utbildningen riktar sig främst till blivande föreståndare för hantering av brandfarliga och explosiva varor avsedda för fordon.

Kursinnehåll, 2 dagar
Vi ger en bakgrund till och genomgång av MSB’s föreskrifter runt hantering av explosiva varor, förpackat farligt Gods. Vi går igenom ett axplock av olika fordonspyro-komponenter och deras grunddesign, begreppen ansvar, identifiering, klassificering, förpackning, samemballering, märkning och etikettering samt dokumentation och riskanalys. Kursen omfattar också en praktisk demonstration av hur en PU beter sig vid aktivering.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs skall deltagarna ha grundläggande kunskaper om bestämmelser runt hur hantering av explosiva varor förväntas bedrivas samt vilket ansvar en föreståndare har gentemot den egna verksamhetsledningen, myndigheter och verksamhetens omgivning. Deltagarna skall kunna söka tillstånd samt hämta uppgifter i regelverken. Deltagarna skall också vara väl insatta i kraven på förvaring, dokumentationskrav och separeringen av gods.

Kurser Kungälv 
Efter överenskommelse

Avgift Kungälv
Enligt offert

Kurser Stockholm
Efter överenskommelse