Skräddarsydda internutbildningar på plats hos er eller hos oss på FGC

Vi anordnar gärna anpassad internutbildning för din verksamhets specifika behov på plats hos er.

Målgrupp
Personer vars arbetsuppgifter rör transport av farligt gods oavsett transportslag skall erhålla utbildning om bestämmelserna för transport av sådant gods, anpassat efter personernas ansvarsområden och arbetsuppgifter. Detta krav skall gälla personal som är anställda av transportören eller avsändaren, personal som lastar eller lossar farligt gods samt personal på speditörsföretag och skeppsklarerare.

Kursinnehåll – Allmän utbildning
Personalen ska vara förtrogen med de allmänna villkoren i bestämmelserna för transport av farligt gods.

Allmän utbildning
Personalen ska vara utbildad om de bestämmelser som reglerar transport av farligt gods, motsvarande deras uppgifter och ansvar. I de fall när transporten av farligt gods omfattar flera transportslag ska personalen vara medveten om de bestämmelser som gäller för andra transportslag.

Säkerhetsutbildning
I motsvarighet till de möjliga riskerna för skador till följd av tillbud vid transport av farligt gods och dess lastning och lossning ska personalen vara utbildad om de risker och faror som farligt gods kan medföra. Utbildningens mål ska vara att ge personalen kännedom om säker hantering och nödåtgärder.

Uppdatering
För att ta hänsyn till ändrade bestämmelser ska utbildningen regelbundet kompletteras med uppdateringskurser.

Dokumentation
Arbetsgivaren ska förvara dokumentation över utbildning som har erhållits och ska på begäran göra dokumentation tillgänglig för den anställda eller behörig myndighet. Dokumentationen ska förvaras av arbetsgivaren i minst fem år. Dokumentation över utbildning ska styrkas då en ny anställning börjar.

Avgift
Offereras efter förfrågan