Farligt Gods – Risker, hantering & klassificering

Hantering av produkter och ämnen som utgör farligt gods innebär alltid en risk för olyckor med allvarliga följder. Att vara medveten om farorna vid hantering av kemikalier och vilka skador som kan uppstå är en del av säkerhetsarbetet. Kunskaper om kemiska ämnen, korrekt dokumentation och en ansvarsfull hantering är en förutsättning för ett omsorgsfullt olycksförebyggande arbete.

Målgrupp
Kursens huvudsakliga målgrupp är blivande säkerhetsrådgivare. Kan även vara lämplig för andra inom arbetet rörande säker hantering av, och framtagning av information om, kemiska produkter / farligt gods.

Kursinnehåll, 2 dagar
Vi gör en genomgång av kemins grunder, risker m.a.p. kemiska produkter / farligt gods, åtgärder för en säker hantering. Kort genomgång av säkerhetsdatabladet inkl. överlåtelseklassificering, transportklassificering samt kringliggande lagstiftning. Dagarna avslutas med ”skyddsarbetet” d.v.s hur ovanstående kan användas i praktiken för säkerhetsrådgivaren och andra inom detta arbetsområde. Kursinnehållet följer MSB’s rekommendationer.

Utbildningsmål
Kursdeltagarna skall förstå betydelsen av ett ständigt olycksförebyggande arbete samt få ökad insikt om gällande lagstiftning.

Kurser Kungälv 
Efter överenskommelse

Avgift
11 000:-/ dag och deltagare