Farligt avfall – Farligt Gods FA-23

Farligt avfall som transporteras är till stora delar även att betrakta som farligt gods vilket regleras i både avfallsförordningen och i transportlagstiftningen.

Målgrupp
Kursen är en lämplig utbildning för säkerhetsrådgivare, avsändare och transportörer.

Kursinnehåll, 1 dag
Genomgång av relevant lagstiftning, hur man klassificerar med avseende på avfall och transport, andra krav i lagstiftningen såsom anteckningsskyldighet, tillstånd samt utfärdande av transporthandlingar för transport av farligt avfall som är farligt gods. Kursen omfattar inte gränsöverskridande transporter utan
endast nationella transporter på väg. Teori varvas med övningsuppgifter.

Utbildningsmål
Deltagarna skall efter genomgången kurs ha övergripande kunskaper om transportklassificering samt katalogisering av farligt avfall och utfärdande av transporthandlingar som skall medfölja transporten.

Kurser Kungälv 
Efter överenskommelse

Avgift
11 000:-/ dag och deltagare