Säkerhetsdatabladet SDB-19

För alla kemiska produkter som släpps ut på marknaden gäller stränga regler om utredning, klassificering och märkning. Säkerhetsdatabladet skall bestå av 16 punkter som bl a omfattar hälsa, säkerhet och miljö. Det är den produktansvarige som ansvarar för att korrekt säkerhetsdatablad upprättas.

Målgrupp
Kursen är en lämplig utbildning för produktansvariga personer som ansvarar för säkerhetsdatablad samt transporter av farligt gods.

Kursinnehåll, 1 dag
Vi går igenom föreskrifterna från Kemikalieinspektionen och andra myndigheter rörande krav i SDB samt EG-förordningar och ger generella råd om klassificering och märkning av kemiska produkter.

Utbildningsmål
Deltagarna skall efter genomgången kurs ha övergripande kunskaper om vad ett säkerhetsdatablad innehåller och hur det utformas.

Kurser Kungälv våren 2019
Datum kommer inom kort

Avgift
10 300:- / dag och deltagare